• Pomoc w projektowaniu i wykonaniu instalacji odgromowych domów mieszkalnych oraz obiektów przemysłowych

Pomagamy projektantom, wykonawcom a także osoba prywatnym w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z projektowaniem i wykonawstwem instalacji odgromowych, korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia.

 • Dostosowywanie maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych (dyrektywa narzędziowa)

Nasza firma od 2005 roku realizuje zadania związane z wykonaniem audytów sprawdzających dostosowanie maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych itp. do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

Wykonywaliśmy zlecenia (audyty) w przedsiębiorstwach: Huta Stalowa Wola, „Doosan” Rybnik, „PZL Sikorki” w Mielcu, „Polna” Przemyśl, WSK Rzeszów (Pratt & Whitney) , „Pratt & Whitney Tubes” Niepołomice, Browar Leżajsk, Bahlsen Skawina, Lajkonik Skawina, "Bruk-Bet", Grana Skawina i wiele innych. Wykonujemy również dokumentację związaną z dostosowaniem maszyn i urządzeń do wymogów zasadniczych oraz instrukcje, DTR, tłumaczenia techniczne z języka angielskiego.

Opracowane audytu, obok wyszczególnienia elementów niezgodnych, wymagających dokonania działań korygujących, zawierają propozycje rozwiązań

Audyt maszyny obejmuje w szczególności:

1. Identyfikacja stanowiska pracy.

2. Identyfikacja zagrożeń.

3. Oszacowanie i akceptowalność ryzyka urazowego przed i po zastosowaniu redukcji ryzyka. W tym rozdziale zawarte są również wytyczne odnoście działań redukujących ryzyko do poziomu akceptowalnego.

4. Ewaluacja ryzyka – odwołania do norm i przepisów

5. Podsumowanie i wnioski. Zagadnienia, które wymagają szerszego opisu są zawarte w tym rozdziale.

6. Re-audyt kontrolny – wystawienie Poświadczenia Zgodności dla zleceniodawcy.

 

 • Dostosowywanie maszyn i urządzeń do wymagań zasadniczych (dyrektywa maszynowa)

Producenci i importerzy, zlecający wykonanie usługi, otrzymują deklarację zgodności wraz z niezbędnymi dokumentami - instrukcją eksploatacji (DTR), oceną ryzyka związanego z eksploatacją urządzenia oraz gotową tabliczkę znamionową wraz z oznakowaniem CE maszyny, urządzenia, linii produkcyjnej itp

 • Obsługa BHP inwestycji i firm branży budowlanej i innych przedsiębiorstw

Realizujemy zlecenia z zakresu obsługi inwestycji budowlanych - dużych i średnich

Zakres tych zleceń obejmuje:

1.  Nadzór nad pracami - wizytacje placu budowy oraz bieżące reagowanie na wszelkie zapytania ze strony nadzoru (Kierownika Budowy, Kierownika kontraktu) w tym konsultowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem podczas realizowanych prac.

2. Kontrola i wydawanie zaleceń usunięcia nieprawidłowości, dotyczących w szczególności:

- zabezpieczania ścian wykopu (systemowe bądź przez deskowanie),

- oznakowania stref niebezpiecznych wokół wykopów,

- wyposażenia wykopów w prawidłowe zejścia i wyjścia,

- składowania urobku w klin odłamu,

- uprawnień osób wykonujących roboty,

- prawidłowości wyposażenia wykonujących roboty w niezbędną odzież roboczą i środki ochron indywidualnych oraz napoje i posiłki regeneracyjne,

- oznakowania miejsc prowadzenia prac na wysokości,

- oznakowania stref pracy żurawi,

- prawidłowości montażu rusztowań,

- zabezpieczenie prac prowadzonych na wysokości (środki ochrony zbiorowej i środki ochrony osobistej),

- prawidłowości podłączeń urządzeń elektrycznych użytkowanych na budowach,

- prawidłowości składowania materiałów na terenie budów,

- ładu i porządku na terenie budów,

- i inne, wynikające z przepisów .

3. Sporządzanie raportów (po każdej wizytacji) w formie elektronicznej. 

4.  Informowanie na bieżąco (w trakcie kontroli bądź w dniu następnym) o rażących nieprawidłowościach, niewykonaniu zaleceń wyeliminowania nieprawidłowości (stwierdzonych przy poprzednich kontrolach).

5. Ścisła współpraca z Kierownikiem Kontraktu  oraz nadzorem nad pracownikami podwykonawców zleceniodawcy

 • Modernizowanie maszyn w celach zwiększenia bezpieczeństwa

Maszyny nowe (posiadające oznakowanie CE oraz deklaracje zgodności), które z różnych względów zostały zmodernizowane bądź dostosowane do potrzeb produkcyjnych, bądź ich funkcje bezpieczeństwa zostały ograniczone w wyniku eksploatacji, wymagają dokonania przeglądu pod kątem spelnienia wymagań minimalnych. Zleceniodawca po wykonaniu audytu otrzymuje raport ze wskazaniem niezbędnych działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości, a po wykonaniu zaleceń wystawiane jest poświdczenie w formie deklaracji.

 • Tworzenie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń (DTR)

Wykonujemy na zamówienie instrukcję użytkowania (DTR) do maszyn i urządzeń technicznych zgodnych z wymogami dyrektyw wprowadzających oznakowanie CE oraz nowej dyrektywy maszynowej. Dokumentację wykonujemy dla maszyn nowych lub już eksploatowanych, dodatkowo na zlecenie wykonujemy analizę zagrożeń i ocenę ryzyka stwarzanego przez maszynę (wymaganą przy wystawieniu deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu znakiem CE).

 • Sporządzanie protokołów powypadkowych

Dysponując bardzo dużym doświadczeniem w analizie wypadków przy pracy (biegły sądowy z zakresu BHP), sporządzamy kompletną dokumentację powypadkową zawierającą niezbędną analizę zawartą w protokołach powypadkowych.

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp

Przeprowadzamy szkolenia i kursy BHP

 • szkolenia wstępne dla pracowników
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach roboczych
 • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych
 • wykonywanie instrukcji bhp

Instrukcje BHP to obowiązkowy element wyposażenia każdego stanowiska pracy.

Zgodnie z art. 2374 Kodeksu pracy oraz § 41 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP dotyczące:

 1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 4. udzielania pierwszej pomocy.

 

 • stały nadzór bhp

Oferujemy usługę świadczoną w postaci obsługi firm z zakresu BHP. Polega ona na pełnieniu funkcji służby BHP wraz z przejęciem wszystkich zadań z tego zakresu. Obsługa BHP w tym zakresie obejmuje wszystkie aspekty które spoczywają na pracodawcy tj: szkolenia BHP, dokumentacja BHP, doradztwo prawne w zakresie BHP, inspekcja i nadzór stanowisk pracy.